CẤU TRÚC CỦA MỘT TRANG WEB HTML5 ĐƠN GIẢN

I: CẤU TRÚC ĐƠN GIẢN CỦA HTML5.

Cấu trúc đơn giản của HTML5 thường  có dạng như sau. Gồm 3 phần.

  1. <!Doctype>:  Đây là phần khai báo theo chuẩn W3C của trang web HTML5, trước đây ở các phiên bản HTML4/XHTML thì sẽ khác.
  2. <head></head>: Phần khai cho các thẻ như title, meta, css, javascript…
  3. <body> </body>: Phần chứa và hiện thi toàn bộ nội dung của trang web.

Cấu trúc cơ bản.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
<!doctype HTML>
<html>
<head>
<title>Cấu trúc của một trang Web HTML5 đơn giản</title>
<link rel="stylesheet" href="css/style.css"/>
<script src="js/jquery-1.9.1.min.js" </script>
<script src="js/custom.js" </script>
</head>
<body>
---- Phần chứa nội dung của trang web ----<
</body>
</html>

II: CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA TRANG WEB.

Mỗi một trang web có thể được xây dựng từ một bộ khung HTML khác nhau dẫn đến cấu trúc khác nhau (Layout), có trang  có một cột làm trung tâm cho trang web (thường thấy ở web nước ngoài), có trang có hai cột trong đó một cột làm phần chính chứa nội dung (main content), một cột chứa nộ dung tổng quát, những thống kê, hay những thực thể liên quan đến nội dung trang web. Sau đây chúng ta cùng tham khảo cấu trúc đơn giản sử dụng 2 cột để thể hiện (LayOut) cho trang web.

  • Phần đầu trang web (Header) : header  có thể chứa logo, các banner, các button, đoạn flash, các ô search tìm kiếm hoặc cũng có thể dùng để chứa phần menu phụ.
  • Phần điều hướng (navigation, menu) :  dùng để chứa các liên kết đến các category hay những trang quan trọng trong toàn bộ Website. Lưu ý phần này có thể chứa thêm các liên kết con (sub menu, menu đa cấp).
  • Phần thân trang web (container) : Phần này chứ toàn bộ nội dung chính (main content) và phần nội dung phụ (sideBar) của trang web.
  • Phần cuối trang web (footer) : Hầu hết trong tất cả các trang web thì phần này sẽ chứa các thông tin liên hệ như: địa chỉ liên hệ, hotline, fax, mail liên hệ, skype, yahoo, facebook … và đặc biệt là phần bản quyền (copyright), hoặc có thể chứa các liên kết liên quan hoặc các website có nội dung liên quan.

cấu trúc của một trang web HTML5 đơn giản

cấu trúc cơ bản của một trang web (layout)

 

Nguồn :http://www.toidongian.com/cau-truc-cua-mot-trang-web-html5-don-gian.html

Advertisements
Tagged with:
Posted in HTML5, Web development

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: